• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از زورخانه جوانمرد شهدای کن

2ba62e97-97e8-4ad4-ac5f-9bf42b81c9be 93e62145-5297-42dd-98fc-051d517f6d15 7341bb74-ecd9-437c-96a4-0c03e9e82031 af74c5cf-c309-49b2-aa20-7683d31b115e bb398c5a-ad7b-4ec6-87e2-88ba10623425 c9ba034e-59f8-41cf-b80f-bd8ebaabed6b c905e56d-df48-40c6-a1c9-be92d5c93d6b cbdf8edd-31d9-4655-ac91-fe8c6b25ab36 d48605aa-5219-4490-95e6-2c0db84aab90