• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از با شگاه نام آوران‎

1ea62184-fc30-46ef-a760-94ea14d78d00 7ce95107-1c16-4b70-b56f-1c7899258a13 50589ac3-95a8-492c-aaed-c965aebea3d5 87216fb2-a570-41b0-a5b6-bba1480a6769 20266453-1cca-4d9a-8795-8b476b507571 db7d83ea-bfca-4988-ae84-cfa5ab9320b8 fa05b2cf-6243-4108-a39a-7b753463b236