• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه ورد آورد

7a64c765-7b0a-4d3a-9f94-9c52659db133 9e060201-ace6-4b91-afae-e581614c6ed4 833b34e3-4bf1-4f0b-beef-6f51df7e8e9a b0d51b29-8359-40ee-9942-b380fe5c7e59 babf5537-8eeb-4f9b-9628-b5e96c5f78e4