• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه سلامت

1b5de2ca-af45-4ab0-976e-af0f7f561521 022ecac8-cf84-4b9a-bec6-3c0329c68c3d 67163f91-de65-4e4e-be6a-0a50a67372cf 74913b1e-f671-4163-bab2-6e13efbaf252 aaffb5a8-46f2-4025-8a9f-659f075054fa e473c8c5-bedc-4a4b-8aa0-70224a09950c