• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه دنیای قدرت

2fc841b0-9c43-4f0a-b6d0-c3998796bba7 49b2bc45-05cb-4bcc-b171-648f94565fe1 73cce4df-94e0-44ec-bdcb-837427c3d64b 173ce5e2-a868-4f65-9fc0-c63fab139627 82394314-4de7-4244-8b86-3aaa0752a7f1 a3dc9d52-7fcb-4c51-af60-16c4482268f8 acffeed3-0bf3-41ba-a520-1322f636753f b1358f58-42e1-4f17-86b9-49591bde1292 d8a8d9d0-783f-46e9-9916-db4cec085fe4