• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه تن ساز شهرری

03aec9a5-e60a-458b-94e0-5061a8b15bbd 5d375d27-5ed5-4bcc-9549-c39de43adce5 9f176b1e-1d57-4a32-b068-00d875788a6f 7531db03-de32-425c-94f7-7f46843b6b20 a75cd543-abf4-43e5-8fe0-d0b413533ac9 abe26e30-bde0-4805-83cd-de81f8bb8675 d7119d96-da82-4352-b39a-72e9c3b3f086 f891e45e-13ec-4308-b5e4-4da50c3870e5