• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه بین الملل

93ec06c2-85c6-4909-800c-603ffeca006e 762a59d4-dd6a-4a9e-bae1-e43f2916c2e4 3290aa42-5ed8-4b36-a4eb-e60d083eaa40 a3682239-8ea9-49aa-87f1-81db93caeca1 ffa96812-442f-407b-b23b-a71e24e7cb0c