• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه بدنسازی پرشیا

3c82e969-f53b-4b62-a7a3-acc26ccfd521 5b3f725d-4914-4180-abfa-40e29a660e2e 14d5a471-0ae4-4bda-8020-59f3c1b767db 372b8674-e36a-458a-a187-36fa4719b2dc 4760b032-cff3-4318-ba1d-49a1b5d9c6f4 cbc26657-82eb-4031-8370-a57aebd69ea2