• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرراده از باشگاه بدنسازی تلاش گران

6bf62c8e-7bd1-409d-8f6a-87be7a7919a2 86a53831-ae5c-49f4-9303-39c5e449f611 166e9b70-7f53-43a8-8486-30888ae1efcc 29527117-5917-4b29-8184-3feb6c14b7a5 a1b6bf15-f92e-486e-b832-4a85214e442a b449f4b5-3479-4b13-a3da-6bea21107d66 c5539e9a-0301-4070-a22e-171b87a96a4a ca2afe4d-8a7b-4dfd-99d2-2bbffe3ba7fc cd981b4c-0dba-4e54-918b-a6efc9693206