• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین روز کلاس تخصصی درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام

اولین روز کلاس تخصصی درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام با تدریس دکتر حمید آقا علی نژاد آغاز شد  در جلسه امروز صبح دکتر علی نژاد به مباحثی فیزیولوژی تمرینات مقاومتی پرداخت وسپس مباحثی در خصوص شیوه های نوین تمر ین ارایه نمودند