• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افتتاحیه باشگاه تارا شهرک راه آهن

photo_2016-02-17_17-54-13 photo_2016-02-17_17-54-21 photo_2016-02-17_17-54-23 photo_2016-02-17_17-54-26 photo_2016-02-17_17-54-29 photo_2016-02-17_17-54-31 photo_2016-02-17_17-54-33 photo_2016-02-17_17-54-36 photo_2016-02-17_17-54-38 photo_2016-02-17_17-54-39 photo_2016-02-17_17-54-41 photo_2016-02-17_17-54-45 photo_2016-02-17_17-54-47 photo_2016-02-17_17-54-49 photo_2016-02-17_17-54-51 photo_2016-02-17_17-54-54 photo_2016-02-17_17-54-57 photo_2016-02-17_17-55-00 photo_2016-02-17_17-55-03 photo_2016-02-17_17-55-05 photo_2016-02-17_17-55-07 photo_2016-02-17_17-55-10