• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ابلاغ دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به سمت مشاور در امور فرهنگی و ورزشی دانشگاه استان البرز

Image (3)