• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

آزمون عمومی مربی گری درجه ۳

7b019978-5e8e-47e1-adb8-8a3d6d1c28b9 8c0314b3-42b1-4d85-b2da-81c82a133688 611efbb4-63dd-4010-88cb-3908d45e8211 810f7c3a-da25-4386-a9e3-62899757c28b (1) 810f7c3a-da25-4386-a9e3-62899757c28b 7013f442-fad5-41dd-b59e-2c272db7ca4a 98552ebb-3499-47f6-a084-44cdd019a80d a96c6b92-7aa7-4a84-9ecf-f078d21cf8f5 aa22ce33-fac1-4bf7-86c1-59475e7ce0ae ab52db7e-97ba-4e01-acc2-6e6481afbddb b8edab5c-4658-4f72-a79b-651e22a89351 b9d49a6c-d66d-4515-af38-7856bdb3d8b7 bab63a66-85b3-473f-a8ce-c978b6d7382b bae38354-cfa8-4051-b269-1260b9366864 cde6223f-19f0-4f41-ab58-1b4aa5fd0f40 e3f9de50-f0db-4a0f-8467-ad62e27e5e44 f3d53dd9-4380-4cac-833a-6e0d7082c8fb