• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

 • Development a Strategic Plan for Islamic Republic of Iran Wrestling Federation  According to SWOT Model”. FILA Scientific SymposiumSep 2013 Budapest

  Predisposing factors for knee pain syndrome wrestlers compared with untrained individuals”. FILA Scientific SymposiumSep 2013 Budapest

  Haematological, oxidative stress and immune status profiling in the kinds of wrestler.” FILA Scientific SymposiumSep 2013 Budapest

  Evaluation of Implementing Virtual Education as an Adjunct to the In-service Training Courses of Physical Education Teachers Hongkong 2014

  ۵- “بررسی عوامل مستعدکننده سندرم دردزانودرکشتی گیران درمقایسه باافرادغیرورزشکار ” همایش ملی علم و کشتی اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی

  ۶- ” شناسایی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن”همایش ملی علم و کشتی اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی

  ۷- “تدوین مدل اجرایی برنامه استراتژیک فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران “همایش ملی علم و کشتی اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی

  ۸- “تدوین برنامه راهبردی ورزش همگان باستان کرمان ” همایش ملی دستاوردهای جدیدعلمی درتوسعه ورزش وتربیت بدنی ، دیماه۱۳۹۰

  ۹- “تاثیر۶ هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی IL-18 و TNF-α و نیمرخ لیپیدی در موش های صحرایی نردیابتی نوع ۱″ همایش بین المللی تازه های دیابت ۲۹ February to 2 March 2012Tehran University of Medical Sciences

  ۱۰- مقایسه واولویت بندی عوامل موثر بر رضایت بندی کشتی گیران تیم های ملی ایران”همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی “۳۰ بهمن ماه و۱ اسفند ماه دانشگاه شهید بهشتی تهران

  ۱۱- تدوین برنامه ریزی راهبردی بازاریابی وزارت ورزش وجوانان بر اساس مدل swot دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویداد های ورزشی ۰دانشگاه پیام نور شهریور ماه ۱۳۹۴

  ۱۲- طراحی مدل توسعه در آمد زایی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان – دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویداد های ورزشی ۰دانشگاه پیام نور شهریور ماه ۱۳۹۴

  ۱۳- مقایسه دیدگاه مسولان ورزش با مسولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش با نوان – دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویداد های ورزشی ۰دانشگاه پیام نور شهریور ماه ۱۳۹۴

  ۱۴- شناسایی علل ناکامی کاروان کشتی ایران در بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن

  ۱۵- معرفی ۳۰۰ سایت خارجی مربوط به رشته تربیت بدنی

  ۱۶- معرفی مکمل های ورزشی رایج در کشور