• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

الف: مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی داخلی

گودرزی ، محمود .نصیرزاده،عبدالمهدی . “طراحی و تدوین استراتژی ورزش همگانی استان کرمان ” نشریه علمی پژوهشی حرکت۱۳۹۲ شماره۱۷ISSN : 2008-9341

نصیرزاده،عبدالمهدی . “ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران”نشریهISC پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی دوره ۲ شماره ۳ (۷ پیاپی ) زمستان ۴۰۱۰ISSN : 2332

نصیرزاده،عبدالمهدی .”طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی استان کرمان ” نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۹۱ شماره ۱٫

سیاووشی ، محمد . نصیرزاده،عبدالمهدی “میزان آشنایی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی با TQM و چند دانشکده منتخب” نشریه علمی پژوهشی پیک نور ۱۳۹۱ شماره ۵٫

وطن دوست ، مریم . نصیرزاده،عبدالمهدی. “اثر مصرف دوز متوسط و کم بتا کاروتن بر قدرت بیشینه ، استقامت و توان عضلانی پرورش اندام کاران مرد” نشریه علوم زیستی و ورزشی ۱۳۸۹ شماره ۹

نصیرزاده،عبدالمهدی.”مقایسه کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیر ورزشکاران” نشریه علوم توانبخشی۱۳۹۱ شماره ۲۰ .ISSN : 2332-4010

نصیرزاده،عبدالمهدی.طراحی وتبیین مدل اجرایی برنامه استراتژیک فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران  ، نشریه علمی پژوهشی پژو هش های کاربردی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  سال ۱۳۹۲، شماره ۳ ISSN : 2332-4010

نصیرزاده،عبدالمهدی.تحلیل و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور ، نشریه علمی پژوهشی پژو هش های مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی ، سال ۱۳۹۱

نصیرزاده ،عبدالمهدی،  فراهانی – ابوالفضل، خضری ،حمید  تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی های اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن نشریه علمی پژوهشی پژو هش های کاربردی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  سال سوم شماره ۲ – پائیز ۹۳ صفحه ۲۵-۱۱ISSN : 2332-4010

مهدی ، ذاکر اکبری ،نصیرزاده ؛ عبدالمهدی مقایسه واولویت بندی عوامل موثر بر رضایت بندی کشتی گیران تیم های ملی ایران ، نشریه علمی –پژوهشی مدیریت ورزشی ، پژوهشگاه تربیت بدنی (پذیرفته شده(

طراحی و تدوین نظام جامع ورزش تیراندازی کشور (طرح پژوهشی) ۱۳۹۳

ب: مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی خارجی

Nasirzadeh,Abdolmahdi . “Entrepreneurship Evaluation of Graduates from Physical Education Schools in Iran” Australian Journal of Basic and Applied Sciences (ISI) 6(5): 125-134, 2012

Vatandost,Maryam . Nasirzadeh,Abdolmahdi .” The effect of 6 weeks resistance training on serum levels of IL-18 and TNF-α in type I diabetic male rats “Annals of Biological Research , (ISI),2012, 3 (2):930-937

Mohammad Ali Kohanpour .Nasirzadeh,Abdolmahdi . “The Effect of Different Intensities of Sub maximal Aerobic Exercise on Proteinuria in Young Football Players”Research  Journal of Biological Sciences (ISI),2011,6 (11)590-596

ShahramAlam .Nasirzadeh,Abdolmahdi . “The Effect of Plyometric Circuit Exercises on the Physical Preparation Indices of Elite Handball Player” Advances in environmental biology. (ISI) , 6(7): 2135-2140, 2012

ShahramAlam .Nasirzadeh,Abdolmahdi . “The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout in Iranian soccer super league referees “Current Research Journal of Biological Sciences .(ISI), 4(5): 544-550, 2012ISSN : 2041-076X

ShahramAlam .Nasirzadeh,Abdolmahdi “The effect of swimming training on personality traits in non-athlete female students”ASIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGICAL SCIENCES. (ISI) ,Vol3(3) ,2012 :553-558