• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شماره همراه :۰۹۳۹۰۷۷۴۵۱۵

تلفن تماس :۰۲۱۲۲۴۸۵۱۵۱      فکس :۲۲۴۵۸۲۰۳

ایمیل:mehdi.nasirzade@gmail.com